Ср, 01.12.2021Приветствую Вас, Гость! | RSS

велесова книга. на старорусском. доски 1-10

 Вотсще оупамятохом добля наша стары часы, да iдемо камо не весте. А такось мы зремо воспять а рщемо, же бо есьмы стыдiхомся Наве, Праве (i) Яве знатi а обаполо тьрла ведете а доумiтi. Се бо ДаБо створящ нам(о) ове i це, яковоже iесте Свет Зоре наме сяще. I во тыя безоднi повесi ДажьБо земе наше, абi тая удьржена бя тако. Се дуще ПраЩурi соуте. А Тi светi зорема намо од Iру...Но Грьцi налезша на Русi (i) твьрящi злая во iмь богоув. Мы ж(е) есьмы невехо мужi, камо тещатi а щча творiтi. Праве бо есь невiдомо уложена ДажьБом. А по нь, яко пряжеся теце Яве, i та соутворi жiвото нашо. А то колi одiде, сьмртье есь. Явь есь текоуща а творено о Правi. Навен бо есте по тыя. До те есте Нава, а по те есте Нава. А в Правi же есте Явъ. Поучiхомся стару а вржемощемося душi наша в он(е). Бо есь то наше, яко се бо уж iна iде. Се бо на коно i...тврящу БогОум сiлу. Со оузрехом в себi то, бо дано дар Бъгов а не по требу Емо. Бо се напраснi тi...Се душi ПраЩуры наша од Iру срящетi на ны. А тамо Жале плакатiся а воi рещатi намо, яко сьмы не бржехомо Праве, Наве а Яве...Не бржежехом бо се на то, а глузiхомсе iстая...Не (е)сьмы достоiнi бытi ДажБовi внуцi...То бо моляi БогОум, да iмемо чiсте душi а телесi наша, а да iмемо жiвот со ПраОтцi наша во Бъзех слiяшетесе во едiн Прауда. Такосе бо сьме ДажБовi вноуцi. Зрi Русек Оуме, якож Оум вьлiк Божьск. Есте едiн со ны. А тому творяете а ререщашете со Бъзо воедiне...Брене бо есь наше жiвоте, а сьмы такожде iдеже комонезем нашiм работатi, жiвяше во земех со теле, овна а скътiе наша, оде вразем текущ на...свередзь
Муж прав ходяi до мовънъсть, iже ръком есте хощяшет прав бытi, но есь, iже слъвесы...го...а вьршена до цъ съвпадашет...Тому рщено есь о стара, або сьемы творялi бяхом лъпая, а яко Дядi нашi ръклi тоу семь, а боуду...Такождь за часi ЗьльноСлавлi Русь потятя бя рукоу върозiу, а злощiна твъряi...I коняз тоi немоцен бя, а оусла сынi сва до брань, а iтоi върягом подлегоша. Въща не бгрегошя, а чесото ръщено Въщем не оуважi. Тому бысте ростърженi а одерень взятi. А тако ле ръщемо днесе Кънязi соуте наш(а), а тому бо нъ(е)сте...до полудене ходяй, да iмемо земъ...намо бо а дъцкъм нашiм. А тамо Грьцi налъзша на не, яко бо усъдьлiца на нь. А бiя съща велька а многая мъсящi...Сты краты пощiнасе Русе, а сты краты розбiена бя. Од полуноще до полудене...тако скътi въдша ПраОцове наша, а бя Оцем Орiем до крае Руська веденi, поневждi тамо пребытi. А утрпеня многая не соущ(а), а ранi, а хлудне. Се тако отыдша до сiу, а тако оуселiщася огнiщаны на земъ Руштъi. То бо се оутворi за двiе теме до суть. А по тема двъ темi врязi прiдоша...а земе беряй од Хъзаром до роуце св(а), а тем бо одерене работахомо. Бя нароуд родiщеск Iльмерстiй, а сто корежене о дво ста. Народо наш, яко прiде поздъ до Русе земъ, а селiщеся среде Iльмершт(i). I тii бо суте брачке наше, а намо...подобi соуте. Аще, колiво роужнъ тi, (i)бо нас хранiша од злы. Въща iмяй. Аще, сото ръещено...о Вещъ, тако i ессте. Аще, сото не ръшен(а), а не есте бы...iзбiраща къонязi од полудя до полюдя, а тако жiвяй. Мы же (е)сьмы iмо помоще даяхом. А тако бяхом...зеле бо знаяi, i твърiтi сосудi пецене во огнiщъх, а соуте бъ гонцарi добл(i), i земе ратi а скотiя водящет(i), i бъ розоумъяй...Тако i Отце наше соуте. А прiде род зол на не, а налезъ, а тому
...бяхом понузенi оскощiтi до лясii, а тамо жiвем(о) о ловце а рiбанi, абы хом умoглicя oд cтpaci yклoнщecя. Тaкo бяxoм eдiнy тeмy, a пoщaшxoм градiе ставiт(i), i огнiца повсуде роскладаят(i). I по друзе теме бя хлуд велiк, а потягшеся есьме до полудене. Тамо бо суте мяста злащна...А тамо тоi Роне iстi скотi наша ящi де се цiноу ото се оугодiхом. Ащi бытi, камо словесы держетi. А потягохомсе есемы до полуднена...зеленотрвiе, а iмхомо скотi мнозi
Мълiхом Влеса, Оiце наше, да потягне в небi комнощь Суражоув, а да внiде на ны Сурi въшатi злотi Колове въртеще. То бо Суньце наше, iже святяi на домове наша, i пред Онь лiк блiед есь лiк огнiщ домацен. Сему Бгу Огнiку Сьмурьглъ рцемо показатiсе а восташетiсе небесi, а се взетi, ож до мудра свъта...нарцемо Му, iме iе ОгнеБъже. А iдемо  се трудiт(i), якi вск ден мъленiа утврша тълесы. Ядымо, а iдемо до поле нашi труддятiсе, яко Бъзi велъша вску мужу, iже чiнен есъ трудiтсеся на хлъб свуi. ДажБове внуцi сте любiмiчi Бъжьскi. А Бъзiско рорала вы так(о) о деснiце дьржащi...Воспоемо Слву Суражiу, а такожде мыслiхом до вчеръ, а пенто крато Слвiхом Бзi ве дене. Пiймо бо сурiцу в знак благъстi а обцностще со Бзi, кii бо суте во Сврзiе тако бо пюут за щасте нь...Воспоемо Славу Суражiу, а те комонь злат Суражiщiев скакщет в небесi...Дому iдяхом потрудьщеся, (а) тамо огiнь утворджiхом а ядяхом покоръм наш. Рцемо, якова есте ласкоще Божьска до ны, а отыiдемо к сну. Ден оубо прiде, а темене ясть iе...Такоже дадехом десету Оцъм нашiм, а сенту на власве...А тако пребухомо Слвнi, якоже Слвiм Бъзi наше, а мълiхомся з телесы, омовленi водоу щiстоу
Iн бо кървень есьва тая, а крявь наше. Про то мълоувi, яко iзобрятщi конязi старощi наша. А такосе правi пентонадесечь въцi кръз Въща...а соуборiтiся на онь i соудiтi вшяку отнонску подлъ...главноще...а такосе правi нашi Оцi...всенкiма i слово рещатi...А то то бляго сутратiхом отъ Хъзяроу...по въцi Трояню, якi...првъ насадiсе со сынi сва а внуцi, протiвне рещену Вещем...Боруштi не iмяху раде владiще протiвнъ Въща...Хозарстъ бо iдша на нь, а тi не iмша воiове...Та то ростргавiца бя пенто сент ляты, а не укончiша сякоро, а стала намо тъгла Хзарстiго...i бо покуду Боруштi пращеся, врзi на нь налезе мнозi...а внуко Траяннен бя самотен со друзi меногая i бя утщен
По часе жiвот трудэнь … а то бящ в ступэх блярiн Скотень… Тоii бо не подлегше до Хъзяр. Бя Iронiстi … од Iронi помоцi просяi. А тоiе … комоньства досiлая я бiаша Хъзараштi. О тъ рщенi … iна, бо я Руштi оста се под Хъзярштi… Кii бо долэзша до града Кiвска — i тамо усэдше се … тi же Руштiщi, коя не волiша подо Хзарштi, iдша до Скотене.
А i тако Русь се търловаша околэ … Iронштi нехащi свi кове, наша одерень не беряi, а тако оставi Русоум жiвот русек … Хъзярсштii беряху до раоте своя одерень а дцкi, а женi. Велiцэ злэ бя а … твъряi зло…
О то убо Годь грябо налэзе на Русь околу Скотене. А i тоi iзмещi ся, а Пращурове наша потягоша на нь. Таде комоньства Iронште утърче а росбiяi Годь. Рострщенi бяша Годьсштi а бэже с поле… То бо крев бо Ршта се лiла … а чермна земэ бя… Перунамi рострсшче Русь земэ Годьску а мещемi знiцi всяка, i земэ iх вемэ сi, а до сва прiтще …
А о ту бь Хъзарштi пояща ны, веща сратень, а налэзоохша на ны… I ту бо Руштi увржеше се до бране яко левi а рэкша: «Порпадохом бо, якоже Перун до нас не дба». I Тоii iма поможаще.
А Годь бя увражденах, а Хъзарштi первэе… укоусi прахоу,… бяща первэi рострщенi. А то Русь зетхла до iх а рце: «I цо ще буде…».
Хъзярштi бо утекоща до Влзi о Дону а Дончу… Тамо страм iмяi …ус беща воя iхо, вергоша земэ мещчi сво а тэкъша околунь очесi.
Тоi крате Годь смэстi се а отыде до полуноцэ, а тамо iзгмiзэ, iдяi далэ. Русь бо устрi ся до се земэ, взятыя до Русе кроука ренцi.
Сва пдуть, рще, а рэкша: «Прiде убо мiлостынi щас Божеська». Хвалiмо Дажьба нашiго а Перуна златуса, Iже бя со ны. А тако первэi спояша славу Бозэм на земэ чуж. Сь тэя рэкша Русколунь таiе земэ, а тамо се потщi ся вельцэ, абыстя оутвърiтiше ся земi нашiеi…
Хъзярiштi убыща до земэ потiетэ, i наколiкii вэавэ лзi Русколунь, бо я се утъвърдi на Дончi по Годi…

Многая емщцi iдша с оня, такождi потрюждая се, а от тоя бящетi вольна а зуровене о Пращурi…
Влесо бо наущi тоя земэ ратi а зърно сэятi. Тако оу[бо] быща тоi Пращурi огнiщанама статi а бытi земетрудiцi… Рцэмо бо, яко се рэще в нашi земэ, а не но яко Грьцi, жадiща се оруштэiен зе коуростi. Тi Булгарщi пощiнятi… iну, же сва скъi вьдiщiе сва во полэх злащнэх.
А iзобряiтi iмаi од све Старотце, од роду до роду. Тако се правi… за десенте векоу. Забiша ова е сва, а тако родi, жiятi особiцэ, племены … се зыват те Полянi… свередзi а Древляны. То убо суте вшi Русштi од Роскоулуня. Не iмаi… одэленестi, яко Сумь, Весе а Чудь… а отуде прiде на Русь усобiца…
За другу тынсенще леты … подпадьше раздялу, а убуде се самотносще, а ста одерень чюжiм робiтi… Напервэ Годi, якова крэпцэ ю дерща, а на друзэ Хъзярiном, яко тоiе зобiявiша ся, кагном… А то нерадэнем нашiiм по первэ iстоу гостэма на Русi… О нащалу бяста велрэцiва, а потудэ сташа злiе а Рушiтi утлущiтi ста… Рэкоста тоi: «Камо грядьмо од оная?… Камо жiвот вольн обрящемо? … Есьмы влiцэ сiрот а ренка Божьска од нас [с]е отвратi…».
А тако на два десентэ тысенцэ лэтэх не могоша соутворящiте се до Русэ, а тамо прiде върязi а бере ту… бэста она сынове влцi.
Русь бо твърi ся од полуноще, за се же не iмахом моженостi … в лэсэх iлмерштэх соутвърi. А тамо есь … Кiев, iже дана щасть мала…, тамо бо усэдще ся върязi, iже соуте хiщнiцi…
Повэнсте Свентояржi… да узрэмо зрацi тэльнi того ту боляра гордiну нашего, якi поразi Годь со Скотiцем… А бя тая слвная деяня од пренходу Слвенстi люде на Русе десенте ста третшiго лэта… Бо наглэ а грябэ налэзэ на ны…. Тенде Свенторе бя едiно то кнезi…, iже озборша Борусiщi… на… Рузколунi… а тоiе взеньше Рузколуне… а Бору[се] сен iзмечiща я iде на Годь од Воронженца … Бiя тамо десент теме iзборня боянув комоньстэ, нiколiже пэша… А тако се, вържеше ся на нь… сэща бя зла а крентка. А тая се узуржiла до вчере, я бя по Годi…

Соурожю бо святоу бытi над ны… А iдемо, камо вiждемо земэ горiя… а Луцэморiя.
А i то всенко ден ко Бозэм зрящемо, яковi есь свэт, егоже рэщемо Перун, Дажбо, Хор а Яр i iно[i] iмены… Тако спэвахом славу Бзэм а жiвехом мiлостiу божьську, донеждэ жiвота се гонзiмо.
Сурожа бiе вразi наша, iже соуте на те мэзiямi ползщiмi… а гръзящi суте намо болема [а] Маръм Марою, а концем жiвота всенщскiм. … явiтi Бгу Сiлну… а бiятi тем мещем молнiiм, а та iздхне…
Суря свэтi на нь а до нь, а вiдiмо всящская… перве бо слва Сурiу, Стлу Дiду, етень iждене злая…
Iз тея темэ iзды ся iздыбщше се зло племено дасуво. А то зло племено на Пращурi наша натецэ… i налэзе i я ся мнозе утщенi а умарженi.
А тоi Орiе Стар Отець рэще: «Iдемо од земэ тоя, iдэже Хунiе наша братчi забiуть. то бо то крвiвi о щас тi звэршi. [i] скотi наша крадщi а дэцi збiящi».
А то бо то Стар Оцець рэк, а тещахом до iнiя земэ, якова теще меды i млецiма. А iесь та земэ … а тещаху всi. I сынове трiе од Орiю бяшетi Кiе, Пащек а Горовато, окудь трiе слвнi племены iсткша. Сынове бящi хъробрiе водщi дроужiном, а тако се сэдше на комонiя а тэщаху… За нь эде дружiны младенчi, скотi, кравi, повензы быщi а овцщi… Тэщашетi дэцкi, староцi, матере, женi, якоже марънiе людя.
Тако iдэша до плоуднэ до морэ я мещема разiща врзi. Iдша до горе вълiкiя а до пудi травнiя, iдеже бящетi злакоум мнозэма…
Тамо се усве се Кiе, iже бящ строiщем Кiiву. Тато бя стл Русек… Многiя крвэ стоiща тоi iоход Слвяном… Ан тiе не брегоша злом а тэкъшя, камо орiе рэксте i. Бо крвень е сьва тая, а крявь наше про то рщеще, жесьмы всi есьмэ Русiщi. Не слоухате се вразэм, iже рекут нэ сте доблiя… од Оце Орiе iдемо а т…

С подробенце се защатi намо [о] тоi околы. Рщемо тако, iжьде ляты до Дiру за тенсенце пенте ста iдоша Прады нашы до гуре Карпанеске а тамо се осэднеща, а жiвя кладно. То бо родi сен правща ся од Оцi Родцi, а старенце Родоу бя Щк[о] одо Iрiан.
Тоi бо уще, [ще] Паркун бо ны сен благоволящен, бо то утщехом сы, а тако сец бящ жiвут пенте ста ляты. А тамо тщехом сен до восхдяцу суне а iдехом до Ньпре. Та бо рiека есе до монрже тецяi. А то полуноце сядще на не, а сен iменова Непре препенте, яко бо вутце … А тамо осендещя [а] пенто сент ляты вще сен правiща сен, а тако Бозема хранiвен одо многiа, рьще соязенце. Iлерув бяща мносте тамо оседiцы огнiщаны. А тако бо скотя сен венденце со ступы, а i тамо тако Бозема сен хранiтi. Можяще так[о] Ор [О]це вiодех не. А пенжiяшет i многа злато [iмяхом ста] а богаце жiвхо ста

.Ы щас од щасу се нарждаеця среде ны… свiяжесьськ бо есь по самыя смьрте… на зазбенджемо сьмы.
Такоже Iльмцi, яковi насо хранiша неiдiнэ, а с нама солсiяху, се а крявь све даяi i намо…
Дрiвэ бя на Русi Хзарiе. Днесе сва върязi… мы же сьмi Русiщi, нiколi не врязi…… оставхом на сурю млекы нашя во травэхъ. За нощi утлщемо до нь щалю а iнi трвiя, якоже рэкша Прастароцi, а даiмо сесурiтi ся. Я пiмо трiчi во слву Богом пенто крт деннэ… Та бо то нашя стара потщiна Бозэм длюжна есь потребiтi… а требь та будi повязем мезi ны… … А нi Мара, нi Морока не смiэмо славiтi… тi бо то дiвы соуте, наше нещасть…
Наше Дiдо есь ве Сврзэ…
Сiце се Iезенце одовратiша се до полудене а само нехаяi ны. А тако iдща на ведне скотя [а] говада своа. I беща ту птiцы сряща мноства тещяшетi до не. А тi то галща i вранi одд ядi летiяi. А бясте яде велiка в ступiях. То б тоi племены Костобце налязяi. А сiце отвережiтi раны многая а крве лiяща. Ту внезапы главе сякша врзiям свема, а тоiя суте враны ядла.
А тако Стрiбы свiщащуте во стпiях а Боряе гундяшете до полунще небеспенцете са ны. Бiя ту сэща велiка, Енззiце а Кустобце серазiтi со злые утечеце а воры говiяд нашех. А тако бяшет уборiца тая а двасто ляты. А наше родiще тещяшетi до Ляшi, пребендены суте, [а] тамо сядша.
За сты лятi бящi тамо Годе Iерменрехе а се злобящы на ны. А ту бяща уборце влiка, а Годе бя потсняна а отрцена до Донще а Доне. А Iерменрех пiяi вiна любы братресте по зе воявенде нашы, а тако се утворжешетi ся бя жiвуте нове.
                                                                                                                         далееИсточник: https://www soika.pro/dok/velesova kniga na starorusskom/rus samobjitnaja/
Категория: Все о Велесе. | Добавил: сойка-soika (23.03.2021) | Автор: Сойка-Soika W
Просмотров: 43 | Теги: на старорусском, велесова книга | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
avatar